Schrijnwerkerij Dirk Reynaert

Home Contact Ligging kasten meubels keukens ramen buitendeuren verandas trappen Realisaties Links Privacybeleid

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid:

Schrijnwerkerij Dirk Reynaert hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer en direct mail. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Schrijnwerkerij Dirk Reynaert, Leeuwerikstraat 50, 9840 De Pinte, schrijnwerkerij(at)dirkreynaert.be. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Schrijnwerkerij Dirk Reynaert, Leeuwerikstraat 50, 9840 De Pinte, schrijnwerkerij(at)dirkreynaert.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Bent u het niet eens met de manier waarop Schrijnwerkerij Dirk Reynaert uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be). Meer informatie over de manier waarop Schrijnwerkerij Dirk Reynaert omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website (klik hier).

Eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo's, tekeningen, foto's, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, ed. zijn beschermd door rechten en behoren toe aan Schrijnwerkerij Dirk Reynaert. Niets uit deze website mag gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid:

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Schrijnwerkerij Dirk Reynaert contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijnwerkerij Dirk Reynaert - Leeuwerikstraat 50 - 9840 De Pinte - Oost-Vlaanderen - Tel 09 282 63 72 - BTW BE 0740.412.183